Алигаджи из Инхо

 

БИОГРАФИЯ

ТВОРЧЕСТВО

АСАРАЛ

ПИКРУ

ХАРБАЛ

КИЦАБИ

ПЕРЕВОДАЛ

КНИГА формат pdf

 

 

 

dagistan@mail.ru

 

…Г1елму-х1икматалъул х1албихьаразе,х1алхьараб рукъ буго дица гьабураб.Дирго рак1 бахилаб борхалъиялда бараб к1алг1а буго к1варас къач1азе....